Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η αστική εταιρία «ΚΟΜΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΚΟΜΒΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», ΑΦΜ 996658775 και αριθμό ΓΕ.Μ.Η. 163473701000, με έδρα στην οδό Σίνα αρ. 11-13, Αθήνα, 106 72 και ηλεκτρονική διεύθυνση https://cchub.eu (εφεξής η «Εταιρία» ή «εμείς» ή «μας»), καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (όπως ορίζεται κατωτέρω) συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως ορίζονται κατωτέρω), τα οποία αυτή συλλέγει όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τους Δικτυακούς Τόπους της Εταιρίας (όπως ορίζονται κατωτέρω).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ» (εφεξής «GDPR» ή «ΓΚΠΔ»), περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα δικαιώματα που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για κάθε θέμα σχετικό με τα προσωπικά δεδομένα σας. Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, συμφωνείτε με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρία, σύμφωνα με τον GDPR και τους κάτωθι περιγραφόμενους Όρους Χρήσης.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας & Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που μόνος ή από κοινού με άλλους αποφασίζει και καθορίζει τους στόχους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων («Υπεύθυνος Επεξεργασίας»). Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η «ΚΟΜΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με έδρα στην οδό Σίνα αρ. 11-13, Αθήνα, 10672, και ηλεκτρονική διεύθυνση https://cchub.eu.

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά
αναλύονται κατωτέρω, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@cchub.eu.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου, το εισόδημα, το πολιτισμικό προφίλ, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τα δεδομένα τοποθεσίας, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»). Ιδιαίτερες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των οποίων η επεξεργασία καταρχήν απαγορεύεται, αποτελούν μεταξύ άλλων η εθνοτική ή φυλετική καταγωγή, οι θρησκευτικές, φιλοσοφικές και πολιτικές πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο σεξουαλικός και γενετήσιος προσανατολισμός, τα γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα υγείας.

 1. Τι είναι η εξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε προσωπικά δεδομένα με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

 1. Λίγα λόγια για τους Δικτυακούς Τόπους της Εταιρίας

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Εταιρία λειτουργεί και διαχειρίζεται τους εξής δύο Δικτυακούς Τόπους:

Αφενός το site https://cchub.eu, που αποτελεί τον ιστότοπο της Εταιρίας (εφεξής ο «Ιστότοπος της Εταιρίας»), όπου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε εύρος υπηρεσιών που σας παρέχει η Εταιρία, όπως την προβολή και αποθήκευση ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις δράσεις της Εταιρίας και τις δράσεις των στρατηγικών συνεργατών της Εταιρίας ή την υποβολή αιτημάτων, ερωτήσεων και σχολίων προς και με την Εταιρία, μέσω της χρήσης της φόρμας επικοινωνίας, και

Αφετέρου το site https://platform.cchub.eu/ ήτοι τον ιστότοπο της Πλατφόρμας που αποτελεί τον κεντρικό άξονα της δράσης της Εταιρίας (εφεξής ο «Ιστότοπος της Πλατφόρμας» και από κοινού με τον Ιστότοπο της Εταιρίας, οι «Δικτυακοί Τόποι»), στο πλαίσιο του οποίου μπορείτε να προβείτε μεταξύ άλλων:

 • στην προβολή και αποθήκευση υλικού σχετικά με τις δράσεις της Εταιρίας αλλά και τις δράσεις των στρατηγικών συνεργατών της Εταιρίας,
 • στην πλοήγηση στη βάση δεδομένων που συλλέγεται και λειτουργεί στο πλαίσιο της Πλατφόρμας (εφεξής «Βάση Δεδομένων») και την προβολή και αποθήκευση υλικού που βρίσκεται στη Βάση Δεδομένων, μέσω της χρήσης εργαλείων αναζήτησης υλικού αναφορικά με τις δράσεις των διαφόρων φορέων, εγγεγραμμένων ή μη, σχετικά με το κλίμα,
 • στην πλοήγηση, αναζήτηση, προβολή και αποθήκευση υλικού που βρίσκεται στις εξατομικευμένες ανά φορέα δράσης σελίδες,
 • στην πρόσβαση σε δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια είτε με ζωντανή αναμετάδοση (live streaming) είτε βιντεοσκοπημένα (on demand),
 • πρόσβαση στο ηλεκτρονικό περιεχόμενο επιστημονικών περιοδικών, άρθρων και βιβλίων,
 • στην ίδρυση λογαριασμού και εγγραφή χρήστη με σκοπό τη δυνατότητα διάδρασης και επικοινωνίας με τους λοιπούς εγγεγραμμένους χρήστες της Πλατφόρμας, μέσω της δυνατότητας συμμετοχής σε forum επικοινωνίας, υποβολής ερωτήσεων, σχολίων και αιτημάτων στους λοιπούς εγγεγραμμένους χρήστες, και
 • στην αναζήτηση εργασίας και συμμετοχής σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προγράμματα, μέσω ιδρυματικού λογαριασμού εγγεγραμμένου χρήστη.
 1. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;

Η Εταιρία συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα, κατάλληλα και σαφή για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας που προορίζονται, όπως οι σκοποί επεξεργασίας αναλύονται κατωτέρω. Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε διαφοροποιούνται αναλόγως του Δικτυακού Τόπου του οποίου κάνετε χρήση.

Έτσι, στο πλαίσιο χρήσης του Ιστότοπου της Εταιρίας, τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP σας, η γεωγραφική σας τοποθεσία, ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή σας και το λειτουργικό σας σύστημα.
 • Στοιχεία επισκεψιμότητας του Ιστότοπου της Εταιρίας και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση του Ιστότοπου της Εταιρίας, όπως μεταξύ άλλων την εξωτερική πηγή, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο.
 • Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies εδώ.
 • Ειδικά σε περίπτωση που κάνετε χρήση της φόρμας επικοινωνίας του Ιστότοπου της Εταιρίας, τα στοιχεία επικοινωνίας που καταχωρίζετε στη φόρμα επικοινωνίας με σκοπό την απάντησή μας προς εσάς, ήτοι όνομα, επίθετο, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

Στο πλαίσιο χρήσης του Ιστότοπου της Πλατφόρμας, τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP σας, η γεωγραφική σας τοποθεσία, ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή σας και το λειτουργικό σας σύστημα.
 • Στοιχεία επισκεψιμότητας του Ιστότοπου της Πλατφόρμας και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση του Ιστότοπου της Πλατφόρμας, όπως μεταξύ άλλων την εξωτερική πηγή, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο.
 • Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies εδώ.
 • Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς μέσω email ή μέσω του ιστοτόπου, περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα (metadata).
 • Ειδικά σε περίπτωση που ιδρύετε λογαριασμό χρήστη στον Ιστότοπο της Πλατφόρμας, τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού και συγκεκριμένα: όνομα, επίθετο, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και κωδικό πρόσβασης/login password, ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση.
 • Ειδικά σε περίπτωση που, ως εγγεγραμμένος χρήστης, επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ή να υποβάλετε την υποψηφιότητά σας σε αγγελίες εύρεσης εργασίας μέσω των δράσεων και πρωτοβουλιών της Εταιρίας και των εγγεγραμμένων σε αυτήν χρηστών, τα επιπρόσθετα δεδομένα που μας παρέχετε ειδικά για τον σκοπό αυτό, και συγκεκριμένα: φωτογραφίες προφίλ, φύλο, ημερομηνία γέννησης, προσωπική κατάσταση, ενδιαφέροντα και χόμπι, πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και την απασχόληση σας και λοιπά μορφωτικά στοιχεία.

Η παραχώρηση των ανωτέρω περιγραφόμενων προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι προαιρετική ή απαραίτητη. Το υποχρεωτικό ή μη της παραχώρησης προσωπικών δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στους Δικτυακούς Τόπους, ενδέχεται να είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο εκάστοτε σκοπός για τον οποίο αυτά συλλέγονται.

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Κατά την επίσκεψή σας στους Δικτυακούς Τόπους της Εταιρείας, η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, στο πλαίσιο διαφόρων επεξεργασιών, οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων:

 • για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον εκάστοτε Διαδικτυακό Τόπο και την εν γένει καλύτερη διαχείριση των Δικτυακών Τόπων της Εταιρίας,
 • για την επικοινωνία μας μαζί σας σε συνέχεια υποβολής αιτημάτων μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας στον Ιστότοπο της Εταιρίας,
 • για την εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον Ιστότοπο της Πλατφόρμας,
 • για την προώθηση αγγελιών εύρεσης εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία επαγγελματικής/ακαδημαϊκής κατάρτισης που έχετε καταχωρίσει στο λογαριασμό χρήστη στον Ιστότοπο της Πλατφόρμας,
 • για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου αναφορικά με τις δράσεις της Εταιρίας και τις δράσεις των στρατηγικών συνεργατών της Εταιρίας, εάν έχετε συναινέσει σε αυτήν την ενημέρωση,
 • για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη συμμετοχή σας σε συνέδρια και λοιπές δράσεις που διοργανώνονται από την Εταιρία,
 • για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές μας προς εσάς υποχρεώσεις ή κατ΄ εφαρμογή διατάξεων νόμου ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων,
 • για την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματα που καταθέτετε ως χρήστης του Ιστότοπου της Πλατφόρμας,
 • για τη διατήρηση της ασφάλειας του Ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης.
 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρία;

Εν γένει, η νομιμότητα  της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εξαρτάται κάθε φορά από το είδος και τον σκοπό της επεξεργασίας, και βασίζεται  στο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ. Ειδικά η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρία, η οποία πρέπει είναι απαραίτητη και κατάλληλη για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, είναι:

 • η συγκατάθεση σας κατά την επίσκεψή σας στους Δικτυακούς Τόπους της Εταιρίας, και ιδίως η συγκατάθεσή σας στην παραχώρηση προσωπικών δεδομένων κατά τη δημιουργία λογαριασμού εγγεγραμμένου χρήστη στον Ιστότοπο της Πλατφόρμας, όπως και κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας στον Ιστότοπο της Εταιρίας, και
 • η εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρίας που πηγάζουν από τον νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία κ.ά).

Ως συγκατάθεση εννοείται η ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει γνώσει ένδειξη βουλήσεως, με την οποία το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχει το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας, το οποίο περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα άτομα και τα οποία είναι δεσμευμένα με τήρηση εμπιστευτικότητας.

 1. Πού και για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο σύστημα της Εταιρίας, το οποίο φιλοξενείται σε εξυπηρετητή (server), που χρησιμοποιεί πόρους από τις υποδομές του κέντρου δεδομένων (data center) της Hetzner, στο Data Center Park Nuremberg της Γερμανίας. Η διαχείριση του εξυπηρετητή διενεργείται με τις ενδεδειγμένες μεθόδους, αποκλειστικά και μόνο από αυστηρώς περιορισμένο προσωπικό της ίδιας της Εταιρίας.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας αναλόγως της κατηγορίας των εκάστοτε προσωπικών δεδομένων σας που λαμβάνουμε, και πάντοτε αποκλειστικά και μόνο για εκείνο το χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης). Έτσι, αν έχετε εγγραφεί, διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο καιρό παραμένετε μέλος μας. Εάν αποστείλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας προς την Εταιρία στον Ιστότοπο της Εταιρίας, το μήνυμα και τα στοιχεία σας θα διαγραφούν εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αποστολής του τελευταίου μηνύματος που θα λάβουμε από εσάς.

Επισημαίνουμε ότι ακόμα και εάν υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή των δεδομένων σας, είναι δυνατό να διατηρήσουμε ορισμένα από αυτά, αποκλειστικά και μόνο λόγω έννομων υποχρεώσεων ή για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς. Παρακαλούμε να υποβάλετε τα αιτήματά σας υπεύθυνα. Η Εταιρία θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός [ενός (1) μηνός] από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email dpo@cchub.eu.

 1. Το δικαίωμα της πληροφόρησης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των προσωπικών δεδομένων σας που τηρούμε, το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου τα αποθηκεύουμε, τυχόν τρίτους στους οποίους κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τα λοιπά δικαιώματά σας, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω.

 1. Το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρίας, με εξαίρεση τα προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ή επανειλημμένα αιτήματα, όπου ενδέχεται να υπάρξει εύλογη χρέωση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Εταιρίας.

 1. Το δικαίωμα της διόρθωσης των προσωπικά σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρίας.

 1.  Το δικαίωμα της διαγραφής των προσωπικά σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.

 1. Το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

 1. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία

 1. Το δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ του Κανονισμού (επεξεργασία για λόγους εννόμου συμφέροντος της Εταιρίας), βάσει της εν λόγω διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας, η Εταιρία ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεν υποβάλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία.

 1. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων προϋποθέτει  την υποβολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνσή dpo@cchub.eu με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος». Η Εταιρεα επιφυλάσσεται να απαντήσει το αργότερο εντός ενός μηνός από τη λήψη του αιτήματος, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού και των πολιτικών και διαδικασιών του.

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρία;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια είναι τα ελληνικά δικαστήρια και ειδικότερα τα δικαστήρια της Αθήνας.

 1. Πού μπορείτε να προσφύγετε σε περίπτωση παράβασης του δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας;

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τ: +30-210 6475600

F: +30-210 6475628

Ε: contact@dpa.gr