Κόμβος


Τι είναι ο Κόμβος


Ο Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής (ΚΚΑ) είναι μία σύμπραξη τριών φορέων διεθνούς εμβέλειας: του διεθνούς μη κυβερνητικού οργανισμού Resilience Cities Catalyst (RCC), του ιδρύματος The Democracy and Culture Foundation (DCF) και του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Ο Κόμβος δημιουργήθηκε για να συμβάλλει στην ενίσχυση του πράσινου μετασχηματισμού, στην επιτάχυνση της ανάκαμψης και στην επίτευξη της ανθεκτικότητας, τόσο στην Ελλάδα όσο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναδεικνύοντας και υποστηρίζοντας ποικίλες δράσεις, δίνοντας φωνή στους ίδιους τους δρώντες και εν τέλει στην κοινωνία.

Βασική επιδίωξη του Κόμβου είναι να χαρτογραφήσει να αναδείξει και να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών αναφορικά με τις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την επίτευξη του πράσινου μετασχηματισμού και της ανθεκτικότητας και παράλληλα να διευκολύνει τη μεταξύ τους διασύνδεση.

Όραμα


Πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι προκλήσεις της εποχής μας πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, θεωρούμε ότι η κοινωνία οφείλει να αναλάβει ενεργό ρόλο κατά την πράσινη μετάβαση. Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος δράσης είναι να κτιστούν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ της επιστήμης, της πολιτικής και των πολιτών. Ο Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής έρχεται να συμβάλλει σε αυτό το ζητούμενο, παρέχοντας τα αναγκαία εφόδια, αλλά και ίσες ευκαιρίες, στους πολίτες και τους φορείς, όλων των επιπέδων, προκειμένου να αναλάβουν συντονισμένα δράση.

Αποστολή


Ο Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής έχει ως αποστολή να συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την πράσινη μετάβαση, την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, μέσω της ενίσχυσης της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτείας, πολιτών και επιστημονικής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, η δραστηριότητα του Κόμβου εστιάζει στη διαμόρφωση προτάσεων για την επίτευξη του αποτελεσματικού μετασχηματισμού, ο οποίος σήμερα παρεμποδίζεται από:

  • Την έλλειψη συντονισμένης δράσης μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο.
  • Την απουσία εμπλοκής των πολιτών στη διαδικασία.
  • Τις παραλείψεις και τα κενά που εντοπίζονται σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
  • Τον κατακερματισμό της γνώσης, την πληροφορίας και των δεδομένων για το συγκεκριμένο θέμα

Ο Κόμβος λοιπόν επιδιώκει να ενισχύσει την περιβαλλοντική δημοκρατία ενδυναμώνοντας την κοινωνική ευθύνη.

Στόχοι


Ο Κόμβος στοχεύει με τη δραστηριότητά του να:

  1. Συμβάλλει στη διάχυση της πληροφορίας και στην ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, μέσω της δημιουργίας μίας διαδικτυακής πλατφόρμας (one-stop shop).
  2. Επιταχύνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων μετασχηματισμού και προγραμμάτων ανθεκτικότητας σε πόλεις σε όλη τη χώρα και σε δεύτερο χρόνο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  3. Ενημερώσει και να εκπαιδεύσει νέες και νέους σχετικά με την πράσινη εργασία, με έμφαση σε εκείνες και εκείνους που κατοικούν σε ευάλωτες περιοχές.
  4. Βοηθήσει στη δημιουργία μίας διασυνδεδεμένης κοινότητας, η οποία θα αναπτύξει δράση σε εθνικό επίπεδο.

Γιατί τώρα


Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της υγειονομικής κρίσης της Covid-19 κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη επανεξέτασης του μοντέλου αστικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης υπό το πρίσμα της νέας ανθεκτικότητας. Είναι πλέον επιβεβλημένη η άμεση ανάληψη δράσης και η ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η παγκόσμια κοινότητα.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το NextGenerationEU και η νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, οι 12 νομοθετικές προτάσεις της δέσμης Fit for 55, το σχέδιο REPowerEU, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και η επίτευξη των στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ανοίγουν τον δρόμο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων κλιματικής ανθεκτικότητας και ανάκαμψης. Ο νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος 4936/2022-Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, θέτει το πλαίσιο, δίνει τη στρατηγική κατεύθυνση και χαράσσει την πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Μέσω αυτού ανατίθενται, μεταξύ άλλων και στις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, νέα καθήκονται και υποχρεώσεις. Εντούτοις, για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων απαιτείται η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων και αποτελεσματικών εργαλείων.

Ο κατακερματισμός όμως γνώσεων και δεδομένων που επικρατεί εμποδίζει την ανάπτυξη λύσεων μετασχηματισμού. Για να ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό πολίτες, δημοτικές και κεντρικές αρχές, ιδιωτικός τομέας, ακαδημαϊκή κοινότητα και κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συνεργαστούν σε νέα βάση για την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και αποτελεσματικών λύσεων.

Μέθοδος εργασίας


Επιδιώκουμε την εφαρμογή πιο ευέλικτων μορφών σχεδιασμού και δράσης, συν-σχεδιάζοντας λύσεις που στηρίζονται στην επιτόπια καταγραφή δρώντων και δράσεων, παρέχοντας διεθνή τεχνογνωσία και δικτύωση. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε οι πολίτες και οι τοπικές κοινότητες, να κινητοποιούνται ουσιαστικά και να γίνονται υπεύθυνες για το μέλλον τους συμμετέχοντας ενεργά στην ενημέρωση και στον σχεδιασμό λύσεων.

Ιδρυτικοί εταίροι


Το Resilient Cities Catalyst είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα τις ΗΠΑ, που δημιουργήθηκε από μέλη της ηγετικής ομάδας του δικτύου 100 Resilient Cities (100 RC), με σκοπό να συμβάλλει στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι πόλεις σχεδιάζουν και δρουν. Το έργο του Οργανισμού εδράζεται στη γνώση που αποκτήθηκε κατά την ανάπτυξη του κινήματος για την ανθεκτικότητα των πόλεων, στο πλαίσιο του οποίου συγκεντρώθηκε πληροφορία και τεχνογνωσία στα θέματα αυτά, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και από την κοινωνία των πολιτών. Το RCC συνδράμει τις πόλεις, μέσω ενός καινοτόμου σχεδιασμού, να εντοπίσουν ευκαιρίες, να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να εφαρμόσουν εν τέλει τις βέλτιστες λύσεις.


Η δραστηριότητα του Ιδρύματος, το οποίο έχει έδρα στη Μεγάλη Βρετανία, εστιάζει σε μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα, όπως η μετανάστευση, η παραπληροφόρηση, η κλιματική αλλαγή. Στη συνέχεια, μέσω συμμετοχικών διαδικασιών, προτείνει συγκεκριμένες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν είτε μέσω των προγραμμάτων του Ιδρύματος, είτε μέσω των προγραμμάτων των συνεργαζόμενων οργανισμών. Το όραμα του Ιδρύματος είναι να συμβάλλει στην εξέλιξη των δημοκρατικών θεσμών προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις. Αποστολή του είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω της ενεργής συμμετοχής των πολιτών και της αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Στόχος είναι η επίτευξη αυτού μέσω της κινητοποίησης των πολιτών και των ηγετών, γεφυρώνοντας παράλληλα το χάσμα μεταξύ πολιτών και ειδικών.


Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός παραγωγής έρευνας, ιδεών και προτάσεων πολιτικής, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1988. Αποστολή του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι η επεξεργασία και διάδοση τεκμηριωμένης γνώσης για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στο πεδίο της ευρωπαϊκής, εξωτερικής και ευρύτερα δημόσιας πολιτικής, και την εμπέδωση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Ελλάδας. Σκοπός του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι να τροφοδοτεί τη δημόσια σφαίρα με επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες, μελέτες, αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής, και να προσφέρει μια διαρκή, ανοιχτή πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου για τα σημαντικά ζητήματα που εντάσσονται στους τομείς των ενδιαφερόντων του. Το ΕΛΙΑΜΕΠ προωθεί τις αξίες του δημοκρατικού πλουραλισμού, έναν ορθολογικό και ψύχραιμο δημόσιο διάλογο για τις μεγάλες περιφερειακές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προκλήσεις, την επίλυση των διαφορών μέσω του διαλόγου, και τον ευρωπαϊκό και ευρωατλαντικό προσανατολισμό της Ελλάδας.


Στρατηγικοί εταίροι


partner Icon

Τράπεζα της Ελλάδος

partner Icon

Συμβούλιο της Ευρώπης

Χορηγοί


Ομάδα


Μαρία Λογοθέτη

Πρόεδρος Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής Οικονομολόγος, Πρεσβευτής Σύμβουλος ε.τ., Ειδική Σύμβουλος ΕΛΙΑΜΕΠ

Κωνσταντίνα Καρύδη

Αντιπρόεδρος Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής Εμπειρογνώμονας Αστικής Πολιτικής και Ανθεκτικότητας, Εκπρόσωπος Ευρώπης Resilient Cities Catalyst

Αχιλλέας Τσάλτας

Γραμματέας Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής Πρόεδρος Democracy and Culture Foundation, Αντιπρόεδρος New York Times

Στέλιος Διακουλάκης

Σύμβουλος Στρατηγικής Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής Αναπληρωτής Διευθυντής Ευρώπης C40 (Παγκόσμιο Δικτύο Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή)

Εμμανουέλα Δούση

Σύμβουλος Στρατηγικής Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Κάτοχος Έδρας UNESCO για την Κλιματική Δπλωματία, Διευθύντρια Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, Ειδική Σύμβουλος ΕΛΙΑΜΕΠ

Γιώργος Καμίνης

Σύμβουλος Στρατηγικής Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής Βουλευτής Επικρατείας Κινήματος Αλλαγής, π. Δήμαρχος Αθηναίων

Αντώνης Κεφαλάς

Σύμβουλος Στρατηγικής Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής Αντιπρόεδρος Democracy and Culture Foundation

Δημήτρης Λάλας

Σύμβουλος Στρατηγικής Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής Σύμβουλος FACE3TS ΑΕ, τ. Πρόεδρος Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ελένη Μυριβήλη

Σύμβουλος Στρατηγικής Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής Σύμβουλος για την Κλιματική Ανθεκτικότητα, Chief Heat Officer Arsht-Rock Resilience Center (Atlantic Council) και Δήμος Αθηναίων

Paul Nelson

Σύμβουλος Στρατηγικής Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής Συνιδρυτής Resilient Cities Catalyst

Φιόνα Ανδρικοπούλου

Ειδική Συνεργάτιδα Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής Σύμβουλος Επικοινωνίας και Στρατηγικού Σχεδιασμού

Δρ Γιώργος Δικαίος

Επιστημονικός Συνεργάτης Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής Ερευνητής ΕΛΙΑΜΕΠ, Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία, Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλβια Μπετροσιάν

Νομική Σύμβουλος Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής Δικηγόρος με εξειδίκευση στο δίκαιο της Ενέργειας και στο Τραπεζικό Δίκαιο

Ηρακλής Μπουρνάζος

Ειδικός Συνεργάτης Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής Τελειόφοιτος Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο