Νέα

Το κόστος για την υγεία και το περιβάλλον από τη βιομηχανική ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη

Η βιομηχανία της Ευρώπης έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεών της. Την τελευταία δεκαετία, το εξωτερικό κόστος που προκλήθηκε από την ατμοσφαιρική ρύπανση από τη βιομηχανία μειώθηκε κατά σχεδόν 35 %, αν και αυξήθηκε κάπως, συγκριτικά με την πτώση που σημειώθηκε το 2020 λόγω της χαμηλότερης οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Σχεδόν το 80% της μείωσης του συνολικού εξωτερικού κόστους κατά την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε στον τομέα της ενέργειας (θερμικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας). Αυτό οφείλεται στην επιτυχή εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) στον τομέα και τη στροφή προς λιγότερο ρυπογόνα, υψηλής απόδοσης άνθρακα, καύσιμα,  με γνώμονα τις περιβαλλοντικές και κλιματικές πολιτικές. Κατά συνέπεια, άλλοι βιομηχανικοί τομείς έχουν χαμηλότερες σχετικές μειώσεις του εξωτερικού κόστους και φαίνεται πως υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

Λίγο περισσότερες από 100 από τις περίπου 10.000 εγκαταστάσεις που εξετάζονται σε αυτή τη μελέτη ευθύνονται για το 50% της συνολικής ρύπανσης που προκαλείται από τις ατμοσφαιρικές εκπομπές τους. Το 2021, τα πέντε κορυφαία κράτη μέλη με διευκολύνσεις που συνέβαλαν στο υψηλότερο εξωτερικό κόστος ήταν η Γερμανία, η Πολωνία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία. Όταν το κόστος συγκρίνεται με το ΑΕΠ ως δείκτης σχετικής απόδοσης ανά μονάδα εθνικής οικονομικής παραγωγής, οι πέντε πρώτες χώρες ήταν η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Εσθονία, η Ελλάδα και η Κύπρος.

Την τελευταία δεκαετία (2012-2021), η σειρά των χωρών και στις δύο κατατάξεις ήταν σταθερή, με λίγες εξαιρέσεις. Αυτό σημαίνει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ οι βιομηχανικές εκπομπές μειώνονταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι σχετικές συνεισφορές των κρατών μελών ήταν σταθερές, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ο λόγος ζημιών/ΑΕΠ (σε ευρώ) που αναφέρεται ανωτέρω.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει προωθήσει τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας προς ένα πιο ψηφιακό και πράσινο μέλλον. Η φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης και τα μελλοντικά σχέδια πολιτικής για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας αποτελούν ευκαιρία για την περαιτέρω στήριξη αυτού του στόχου και τη συνέχιση της μείωσης των επιπτώσεων της ρύπανσης από τον τομέα.

Europe’s industry has made significant progress in reducing its environment and climate impacts. Over the last decade, external costs caused by air pollution from industry decreased by nearly 35%, although they rebounded somewhat after a drop in 2020 driven by lower economic activity in Europe during the COVID-19 pandemic.

Almost 80% of the decrease in total external costs during the last decade occurred in the energy sector (thermal plants generating electricity and heat). This has been driven by the successful implementation of best available techniques (BAT) in the sector and a shift to less polluting and carbon-intensive fuels driven by environmental and climate policies. Consequently, other industrial sectors have lower relative reductions in external costs and there may still be potential for further improving environmental performance.

Just over 100 of approximately 10,000 facilities addressed in this study are responsible for 50% of the aggregate damage caused by their air emissions. In 2021, the top five Member States with facilities contributing the highest external costs were Germany, Poland, Italy, France, and Spain. When costs are compared to the GDP as an indicator of relative performance per unit of national economic output, the top five countries were Bulgaria, Poland, Estonia, Greece, and Cyprus.

Over the last decade (2012-2021), the order of countries in both rankings has been stable, with a few exceptions. This means that throughout this period, while industrial emissions have been decreasing at European Union (EU) level, Member States’ relative contributions have been consistent, even when considering the damage/GDP ratio (in euros) mentioned above.

The European Green Deal has promoted the transformation of Europe’s industry towards a more digital and green future. The Zero Pollution ambition and future policy plans to transform industry are an opportunity to further support this objective and continue decreasing the pollution impacts from the sector.