Πράσινη εργασία και νέοι


Ο άξονας «Πράσινη εργασία και νέοι» περιλαμβάνει τη συλλογή και την αξιολόγηση της πληροφορίας, των μελετών και των ερευνών σχετικά με το αντικείμενο της πράσινης εργασίας στην Ελλάδα, προκειμένου να κατανοηθούν οι ευκαιρίες, αλλά και οι προκλήσεις που σχετίζονται με την αγορά εργασίας για τους επενδυτές, τους δημόσιους φορείς άσκησης πολιτικής, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες.

Επίσης, προβλέπεται ο σχεδιασμός δράσεων, όπως ενημερωτικά σεμινάρια και εργαστήρια κατάρτισης, που θα απευθύνονται σε άνεργους νέους, φοιτήτριες και φοιτητές. Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας, καθώς και οι επερχόμενες νέες επενδύσεις στον χώρο της καθαρής ενέργειας, προϋποθέτουν την ύπαρξη προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου, το οποίο θα καλύπτει τις νέες διαφοροποιημένες θέσεις πράσινης εργασίας που δημιουργούνται, σε διάφορους τομείς της οικονομίας,

Απώτερος στόχος των δράσεων του εν λόγω άξονα είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων πολιτικής για την έγκαιρη, στοχευμένη παρέμβαση στους τομείς της εκπαίδευσης, της ενέργειας και της βιομηχανικής πολιτικής εν γένει και εν κατακλείδι, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω της συνεργασίας με ιδιωτικούς, δημόσιους και εκπαιδευτικούς φορείς.