Ανάπτυξη δεξιοτήτων


Ο άξονας «Ανάπτυξη δεξιοτήτων» περιλαμβάνει την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εμπλεκομένων, μέσω του σχεδιασμού πιλοτικών έργων μετασχηματισμού στις συνεργαζόμενες δημοτικές αρχές, με βάση τις προτεραιότητες κάθε μιας και σε στενή συνεργασία με τα στελέχη τους.

Επίσης, περιλαμβάνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την υποστήριξη σχετικών περιφερειακών και τοπικών έργων σε ολόκληρη τη χώρα, ως προς τον σχεδιασμό και την αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα εκπαίδευσης των ενδιαφερόμενων μελών του Κόμβου σε εθνικό επίπεδο, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, στις θεματικές ενότητες της πράσινης μετάβασης, της ανθεκτικότητας και της ανάκαμψης.